Chị LÂM THÚY HIỀN

Thành phố Hồ Chí Minh
Chị Lâm Thuý Hiền tham gia chương trình vào bếp cùng ĐẢO