Sắp xếp theo

Hải Sản Sống

Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
550,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
sống
220,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
590,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
140,000 đ / Túi 20 con
Sốt Ăn Kèm
sống
190,000 đ / Túi 30 con
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
Sốt Ăn Kèm
sống
7,000 đ / Con
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,390,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
320,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
115,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,990,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
590,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
680,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,690,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
Sốt Ăn Kèm
sống
1,390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
420,000 đ / Size 30-40con/Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
2,250,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)
Sốt Ăn Kèm
sống
1,800,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
sống
1,190,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
650,000 đ / 1kg