Sắp xếp theo

Quà Tăng Tết Từ Hải Sản

Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
850,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ / 1Kg 1,150,000 đ -14%
450,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
1,090,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
520,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
2,250,000 đ / Combo
1,170,000 đ / Combo
1,045,000 đ / Combo
Sốt Ăn Kèm
525,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
1,450,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
1,090,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
1,590,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
570,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
tươi
420,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
tươi
590,000 đ / 1 Kg
Có 2 lựa chọn
590,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
520,000 đ / 1Kg (6-8con/kg)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
480,000 đ / 1Kg
290,000 đ / 1Kg
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
180,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
470,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
490,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,390,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,990,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
2,250,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)
Sốt Ăn Kèm
sống
1,800,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,690,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
Sốt Ăn Kèm
sống
1,390,000 đ / 1Kg