Sắp xếp theo

HÀU VIỆT - HÀU NHẬP

Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0.5kg
140,000 đ / Túi 20 con
190,000 đ / Túi 30 con
290,000 đ / Túi 50 con
7,000 đ / Con
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg