Sắp xếp theo

Ngao - Sò - Ốc

Sốt Ăn Kèm
sống
145,000 đ / 1Kg
390,000 đ / Combo 464,000 đ -16%
sống
290,000 đ / 1kg
sống
160,000 đ / 1Kg
160,000 đ / Khay 150g
sống
Chuẩn Sashimi
1,090,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 1kg 520,000 đ -10%
Sốt Ăn Kèm
sống
180,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
750,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
160,000 đ / Khay 20 miếng
sống
Sốt Ăn Kèm
150,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
480,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
115,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
129,000 đ / 1 Kg
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
270,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
sống
Sốt Ăn Kèm
190,000 đ / Túi 30 con
Sốt Ăn Kèm
sống
140,000 đ / Túi 20 con
sống
Sốt Ăn Kèm
7,000 đ / Con
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
Chuẩn Sashimi
240,000 đ / Khay 200g