Sắp xếp theo

Có 2 lựa chọn
45,000 đ / 500g
260,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
165,000 đ / 500g
Có 2 lựa chọn
115,000 đ / Không Trứng
Có 2 lựa chọn
30,000 đ / 1 Bộ 600-800g
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
40,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
sống
290,000 đ / 1kg ( Sống)
Có 2 lựa chọn
sống
390,000 đ / 1kg (Sống)
Có 4 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
110,700 đ / 300g 117,000 đ -5%
690,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
350,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
195,000 đ / 300gr
Có 3 lựa chọn
322,000 đ / 250gr
Có 2 lựa chọn
350,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
150,000 đ / 300g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
179,700 đ / 300g 195,000 đ -8%
Chuẩn Sashimi
tươi
1,038,000 đ / Miếng 2Kg 1,100,000 đ -6%
Có 3 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
369,000 đ / 1Kg 390,000 đ -5%
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
220,000 đ / 1Kg
290,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
139,000 đ / Hủ 50g 150,000 đ -7%
470,000 đ / 1Kg
119,000 đ / Túi 1Kg
Có 2 lựa chọn
45,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
45,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
110,000 đ / 0,5Kg
Chuẩn Sashimi
170,000 đ / Túi 288g
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 0.5kg