Sắp xếp theo

Có 3 lựa chọn
45,000 đ / 100gr
Có 2 lựa chọn
sống
260,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
165,000 đ / 500g
Có 2 lựa chọn
115,000 đ / Không Trứng
Có 2 lựa chọn
28,000 đ / 1 Bộ ~700g
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
40,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
sống
290,000 đ / 1kg ( Sống)
Có 2 lựa chọn
sống
350,000 đ / 1kg (Sống)
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
135,000 đ / 300g
690,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
350,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
195,000 đ / 300gr
Có 3 lựa chọn
322,000 đ / 250gr
Có 2 lựa chọn
350,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
150,000 đ / 300g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
195,000 đ / 300g 207,000 đ -6%
tươi
Chuẩn Sashimi
1,260,000 đ / Miếng 2Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
220,000 đ / 1Kg
290,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
520,000 đ / 1Kg
119,000 đ / Túi 1Kg
Có 2 lựa chọn
45,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
45,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
110,000 đ / 0,5Kg
Chuẩn Sashimi
170,000 đ / Túi 288g
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 0.5kg