Sắp xếp theo

Top Hải Sản Bán Chạy

Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
650,000 đ / 1Kg 750,000 đ -13%
Có 2 lựa chọn
145,000 đ / 0.5Kg
270,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
390,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
550,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,250,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
sống
160,000 đ / 1 Kg
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
195,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
590,000 đ / Tươi Size >500g
175,000 đ / Khay 250g
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
260,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
680,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
520,000 đ / 1Kg (6-8con/kg)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
520,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
200,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
570,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
470,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
180,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
850,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
250,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
480,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
525,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
140,000 đ / Túi 20 con
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
1,090,000 đ / 1kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
195,000 đ / 300g
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
270,000 đ
Có 2 lựa chọn
tươi
180,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
190,000 đ / Túi 30 con
Sốt Ăn Kèm
sống
115,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
sống
2,450,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,390,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
1,450,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
250,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ / 1Kg 1,150,000 đ -14%
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1kg