Sắp xếp theo

Hải Sản Gía Rẻ - Bán Chạy

Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
145,000 đ / 0.5Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
180,000 đ / 1kg
290,000 đ / 1Kg
sống
290,000 đ / 1 Kg
175,000 đ / Khay 250g
119,000 đ / Túi 1Kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 1kg
Chuẩn Sashimi
170,000 đ / Túi 288g
220,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
260,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
180,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
470,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
726,000 đ / Túi 2.27kg
Sốt Ăn Kèm
sống
590,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
140,000 đ / Túi 20 con
Sốt Ăn Kèm
sống
190,000 đ / Túi 30 con
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
350,000 đ / 1Kg
270,000 đ
200,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
250,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
260,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
250,000 đ / 1Kg(15-20con)
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
65,000 đ / Hủ 50g
Sốt Ăn Kèm
sống
115,000 đ / 1Kg